شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« ... | Main | تناقض‌ها »

October 21, 2008 01:09 AM
...

از امروز ناگزیر
پنجره فقط دیوار می‌بیند
که سایه‌ها در آن می‌میرند
و ماه
همیشه از نیم‌رخ شیشه‌ای دور
به خانه می‌نگرد
از این پنجره به بعد
من از دنیا می‌ترسم


هیوا مسیح