شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« از نو | Main | ... »

October 13, 2008 06:09 PM
این متن ِ مقدس

عطر، خودبیانگری‌ست: نماهایی از شخصیت درونی افراد را به نمایش می‌گذارد. اکران درونِ غیرتصویری: سلیقه‌ها را بر روی پرده می‌برد و نماهایی رنگی و یا تصاویری سیاه و سفید از افراد می‌سازد.
عطر زاینده/سازنده است: می‌تواند شخصیتِ متفاوتی از فرد به‌وجود آورد/بسازد.
عطر مسخ‌کننده است: تبلور خاطره‌ها و سازنده موقعیت‌های نوستالژیک.
عطر سرخوشی ِ خیال است: بی‌شکلی را از بین می‌برد، حضور می‌آفریند.
عطر، چکیده‌یِ معنایِ متونِ مغشوش ِ درونِ آدمی‌ست.