شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« دنیای نام‌ها ـ 1 | Main | این متن ِ مقدس »

October 9, 2008 11:18 AM
از نو

نیاز بود تا کسی بیاید، تمام آمال و آروزهای انسانی و علمی‌ام را به هم بریزید، تمام آنچه که سال‌ها ساخته‌ام را به چالش بکشد و بگوید برو دوباره بساز، از نو.
باید دوباره روشن کنم چه می‌خواهم و کجا به آن می‌رسم، برای چه چیزی می‌خواهم بمانم یا بروم. اینطوری وقتی ارشد تمام شد، بلاتکلیف نخواهم بود.