شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« آرامگاه ابدی | Main | از نو »

October 5, 2008 07:25 PM
دنیای نام‌ها ـ 1

بعضی از نام‌ها آدم را عاشق می‌کنند: حُسنا، وقتی نرم و آرام خوانده شود. با الفِ قامتش و نون‌اش، نا: به نازکای خیال و ضمه‌اش: به دلربایی نت‌های موسیقی.