شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« ال اس دی و جاذبه‌ی عشق | Main | رفتن »

September 14, 2008 12:47 AM
...

گذشتن
به جای دوری رفتن
بازگشتن


عکس و متن: موستیو/ 2007