شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« محسن! | Main | من با تو هستم »

September 12, 2008 12:48 AM
نقطه، تمام

حسرتی غریب، باران و دیگر هیچ...


پ.ن. جمعه، 22 شهریور 87، تشییع پیکر محسن