شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« ... | Main | نقطه، تمام »

August 28, 2008 08:32 PM
محسن!

یادت می‌آید وقت نمایشگاه‌هایت همه را دعوت می‌کردی و چه خوشحال می‌شدی از حضورشان، یادت می‌آید دوست داشتی کسی از نمایشگاه و عکس‌هایت چیزی بنویسد، یادت می‌آید؟ حالا می‌بینی همه روزنامه‌ها پر شده از پیام تسلیت به پدرت، حالا می‌بینی چه اسمت توی روزنامه‌ها پر شده، حالا می‌بینی چقدر برایت کامنت می‌گذارند، می‌بینی چقدر چقدر بازدیدکنندگان عکس‌هایت زیاد شده، می‌بینی، حالا که دیگر نیستی، حالا که دیگر دیر شده...