شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« نامه‌ها | Main | محسن! »

August 26, 2008 01:56 AM
...

محسن! از دیشب وقتی خبر سقوط هواپیما رو شنیدم، دارم پیگیری می‌کنم. موبایل‌ات خاموشه. من این لیست رو باور نمی‌کنم. خودت چند ساعت قبل از پروازت گفتی برمی‌گردی باعکس‌ها و تجربیات بیشتر. من این لیست رو مطلقا باور نمی‌کنم.