شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« ... | Main | نامه‌ها »

August 15, 2008 09:36 PM
شفافیت

کلام‌های پنهانی و مخفیانه، در کمین صداقت است. آن وقت که در صحنه‌ای نمایشی قرار می‌گیری: کسی با ایما و اشاره از دیگری می‌خواهد حرفش را متوقف کند و تو هم شاهدی؛ چیزهایی که لازم است ـ و باید ـ بدانی. صحنه‌ی مضحکی که جان و کالبد بازیگر را در هم می‌ریزد و دیگر نمی‌توانی به او اعتماد کنی.