شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« ناپیدا | Main | ... »

August 10, 2008 10:09 PM
دریغ از عمر رفته

همیشه باید بین چندین چیز ضروری یکی را انتخاب کنیم، ما، قشر متوسطی که با این آمار جدید می‌شویم جمعیت زیر خط فقر. برای هر کدام از دغدغه‌های‌مان باید سال‌ها تلاش کنیم و گذر روزها و ساعت‌های عمرمان را نفهمیم، یادمان برود دوستانی داشته‌ایم، یادمان برود لذت سفر را و دوست داشتن را.