شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« کوندرا | Main | دریغ از عمر رفته »

August 8, 2008 12:19 AM
ناپیدا

نمی‌بینیدشان؟ هستند، فقط خودشان را پنهان کرده‌اند. بازیگوشی می‌کنند تا پسرک را، ما را و عکاس را مشغول خود کنند. عکس‌ها هیچ‌گاه واقعیت را تمام و کمال نمی‌گویند. نمی‌توانی بفهمی آنجا چه خبر بوده. باید باشی، حضور داشته باشی. باید بشنوی، لمس کنی. باید لرزش اشک‌هایی که دیگر نیستند حس کنی. دیگر چشم‌هایی وجود ندارند که با تو حرف بزنند و از جنگ بگویند، نه اینکه نباشند خودشان را پنهان کرده‌اند. می‌بینی، چشم‌ها هم غریبی می‌کنند... .


عکس از آلفرد یعقوب‌زاده
نظرها:

salam doostam :)


Posted by: hosna on September 29, 2008 08:39 PM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?