شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391



بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2




« الهه‌ی هستی | Main | ناپیدا »

July 25, 2008 12:52 PM
کوندرا

تنهایی: غیبت شیرین نگاه‌ها.