شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« ... | Main | اندیشه رسانه منتشر شد »

June 27, 2008 03:54 PM
...

دیده‌ای وقتی سنگ بزرگی راه آب روانی را می‌گیرد، چه می‌شود؟ آب تلاش می‌کند راه را باز کند و باز به همان راه قبلی‌اش برود. اما وقتی می‌‌بیند نمی‌شود، راهش را کج می‌کند و از کنار سنگ می‌گذرد. حالا چرا اینقدر زور می‌زنی مسیر مستقیم‌ات را بروی وقتی سنگ بزرگ راهت را بسته. راهت را کج کن و از کنارش بگذر. ببین باز روان می‌شوی.