شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« اتاق در بسته | Main | ... »

June 12, 2008 11:31 PM
...

دلم می‌خواهد کسی برای دل من سه‌تار بزند
و دلم سه‌تار بزند
چه‌قدر دلم می‌خواهد که
دلم بزند.

«بیژن نجدی»