شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« گلچهره مپرس آن نغمه‌سرا | Main | قمار »

May 24, 2008 12:01 AM
یاد

نه خورشیدم
که به روشنایی جهان بیندیشم
نه شمع خاموش
که به هیچ.
عطری
که گاهی باد
به یاد می‌آورد


«محمدهاشم اکبریانی»