شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« احوالات بودار | Main | سه‌ نقطه‌های سکوت »

May 2, 2008 05:59 PM
آسمان هم دلش می‌گیرد

بی‌اعتنا
می‌روی
و من
ناگفته‌های چشمانم را
به زمین می‌بخشم