شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« | Main | سکوت »

February 11, 2008 11:16 AM
سیاسی‌گری

شاید این خودخواهی باشد که مثلاً من به مباحث «ارتباطات و توسعه» بسیار علاقه‌مندم و دوست ندارم در این حوزه، استاد مطلعی را دیگر در دانشگاه نبینم، یا کم ببینم. اما امیدوارم بداند که ما به فعالیت‌های علمی، مباحث، تدریس، راهنمایی‌ها و حضورش در دانشگاه خیلی خیلی نیازمندیم. در این وانفسا اصلاً دلم نمی‌خواهد چند روز، چند هفته یا چند ماه دیگر بشنوم به او نیز حکم داده‌اند و الخ.