شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« چند دقیقه بخندیم | Main | سیاسی‌گری »

February 8, 2008 12:47 PM

خدایا! می‌شه یه شب برات اس‌ام‌اس بفرستم، تو برام آیکون آغوش بفرستی... زودتر لطفاً، خسته‌ام!