شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« نمایش مرگ | Main | چه تلخیم ما »

August 23, 2007 11:27 AM
بازی هزارتو

پ.ن. به بازی نرسیدم، درباره‌ی بازی با کلمات کلی حرف داشتم.