شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« ... | Main | خواب »

June 13, 2007 11:33 AM
...

در تمام ادیان مؤمنین هنگام عبادت می‌گریند، زیرا خنده، ترس را از بین می‌برد و آنگاه که ترس نباشد، ایمان هم رنگ می‌بازد.

«نام گل سرخ». امبرتو اکو