شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« مرگِ خاموش رورتی | Main | ... »

June 13, 2007 01:07 AM
...

شب‌ها، پیش از خواب، به دستانم عطر می‌زنم. بعد کتاب می‌خوانم، چند صفحه‌ای. انگار تمام کلمات کتاب معطر می‌شوند. نفس عمیق می‌کشم کلمات معطر را، هم‌چون هوا. آن وقت انگار، عطر جاری می‌شود در خوابم.