شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« بن‌بست | Main | از مرگ بگو تا به تب راضی شوند »

February 23, 2007 10:41 PM
...

برایم پیغام فرستاده که: «... این هفته هم که بگذرد، می‌شوی همان دختر شادی که صبور است و مقاوم.»
برایش می‌نویسم:
«حق با شماست.
من هیچگاه پس از مرگم
جرأت نکرده‌ام که در آینه بنگرم
و آنقدر مرده‌ام
که هیچ چیز مرگ مرا دیگر
ثابت نمی‌کند...»*

پ.ن. این هفته که بگذرد، همین روز، دوست دارم نباشم که دیگر نفهمم چه بر سرم رفته است.

* فروغ