شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« جایگزین‌سازی | Main | ... »

February 19, 2007 06:41 PM
بن‌بست

واژه‌ها سیلی می‌زنند، ثانیه‌ها، ساعت‌ها، اشک‌ها، باران‌های پیاپی، همگی. دیگر هیچ‌چیز مرا شاد نمی‌کند. خسته‌ام از این همه «هیچ».