شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« بالقوگی و فعلیت رازآلود هنرمند | Main | ویولنسل »

January 16, 2007 12:06 PM
کات

چشمان مات
کلمات