شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« تعلیق ِ ذهن | Main | یلداشب ِ مجازی »

December 20, 2006 11:40 AM
...

باید زندگی کردن را بیاموزم
بخشیدن را
و از یاد بردن را