شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« کرانه‌های نامرئی رسانه‌ها | Main | نوآوری در تبلیغات »

September 22, 2006 11:05 PM
...

چقدر سرانگشت خسته بر بخار پنجره سائیدم...