شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« در و رسوایی | Main | شمعی روشن کنیم ، برای صلح »

July 27, 2006 01:21 AM
دیگر چیزی نمی‌خواهم ...

دیگر چیزی نمی‌خواهم
مگر صدای نجوایی
که چیزی بگوید پنهان
پنهان کند سکوت مرا

مثل زمین گورستان
که چیزی نمی‌خواهد
مگر صدای خش‌خش برگی از باد


(شهاب مقربین. کنار جاده‌ی بنفش کودکی‌ام را دیدم)