شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« دوجنسیتی‌ها عامل ناامنی نیستند | Main | فرهنگ زندانیان »

July 10, 2006 01:22 AM
سبز و سفید و قرمز

مهم نیست چه رنگی باشه، مهم اینه که رنگِ ما باشه

رنگ پرچم ایران؟ نه! حمایت از ایتالیا و خوشحالی از اول شدن‌اش است؟ نه! تبلیغی‌ست از رنگ الوان.
نظرها:

ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?