شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« باغ‌های کندلوس | Main | ... »

May 26, 2006 06:37 PM
برای آخرین بار

برای معلم عزیزم، که دیگر نمی‌خواهد معلم‌ام بماند

می‌نشانم‌ات
بر نقطه‌ی کور چشمان‌ام
که دیگر نبینم‌ات نیستی