شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« یا مرگ یا توهم عشق | Main | روابط عمومی سازمان‌های کوچک: مغازه‌ها »

May 13, 2006 04:34 PM
...

ترک‌ات می‌کنم
پیش از آن‌که
از دست‌ات بدهم