شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« ... | Main | سال نو مبارک ! »

March 18, 2006 06:43 PM
من...

مثل راننده‌ای که ماشین‌اش را پشت چراغ چشمک‌زن متوقف کرده، ترمز دستی را کشیده و در انتظار سبز شدن چراغ، خیره مانده.