شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« شارلاتانیسم ، فقدان اخلاق تحقیق | Main | در انجمن حمایت از کودکان کار »

February 9, 2006 07:38 PM
سانسور زنان

پس‌یافته‌های وجودم
در
راهروهای قانون
و در این دالون‌ها در پی
روشنایی
من به پس‌تاره‌های تو نمی‌نگرم
می‌خواهم
بیایم خودم را
در خاموشی‌های فراموش شده
مرا به یادآر

«کبری زمانیان»