شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« شیفتگی خاطرات | Main | بوسازی و بازسازی »

January 12, 2006 02:54 PM
?Do you remember me

هی! تویی که پشت آن ماسک قایم شده‌ای. دلم برایت تنگ شده، خوشحال شدم از دیدنت، بهترین آرزوها برایت همه کلیشه‌اس. بدجوری به این قالب جدیدت عادت کردی، نگذار تصویر زیبای چشمان‌ات از خاطرم برود.