شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« جرعه ای موسیقی بنوشید | Main | I'm against Filtering »

September 1, 2005 01:10 PM

دروغگویی خیلی راحته، اگر این دروغ ادامه داشته باشه و مهارت داشته باشی ماست مالی کردنش هم خیلی راحت میشه، اما اگر وجدان داشته باشی همیشه یه عذابی همراهته. خیلی سخته که به دوست چند ساله ات بگی یه دروغ گفتم. باید دلت رو بزنی به دریا و ریسک کنی. شاید دوست ات رو از دست بدی. باید دلت رو بزنی به دریا ...
نظرها:

بدم میاد ازت، خیلی اخلاقی هستی.


Posted by: م on September 1, 2005 09:19 PM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?