شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« چهره ی عمومی | Main | سکوت و مرگ »

August 23, 2005 01:13 AM
...

گریه می کند، بی که گفته باشد. از دور اشکهای اش را حس می کنم. نمی توانم تسلی اش دهم، آتش می گیرم.