شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« یادش بخیر قداست باران را | Main | گم می شوم در نگاه ات »

August 12, 2005 09:58 PM
...

امشب دل آسمان دنیا شهاب باران می شود، آسمان با ستاره های اش. و دل من دریغ!
نظرها:

ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?