شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« سانسور در خانه ی خود | Main | عملیات ضد حال طلبانه »

August 8, 2005 03:54 PM
نه سببی و نه نسبی

چند وقت پیش من یک عمو پیدا کردم که حدود چهار _ پنج سال از من بزرگتره. برای من که تنها عموی ام خیلی سن اش بالاست و نوه های اش همسن و سالهای من هستند، داشتن چنین عمویی خیلی خوشایند است. البته این «عمو» گفتن که ماجراهایی دارد، ابتدا به خاطر نگفتن اسم و احترام گذاشتن بود، اما خب من آدم بی جنبه ای هستم و باورم شده که واقعاً عموی ام هستند!
نظرها:

تا باشه از اين عمو ها باشه!


Posted by: your friend on August 8, 2005 05:06 PM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?