شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« | Main | »

August 3, 2005 08:24 PM
پاره ذهن

همیشه
شرارت پر بارش
در سه کنج دیوار
بر اندیشه هایم فرود می آمد
زندان درد چیره می شد
هق هق ِ فکرهایم رسوب می کرد
و یاد او
نظرها:

Nashod dige! Pas hanooz yaadesh hastid!


Posted by: your friend on August 4, 2005 10:48 AM


چه قشنگ شده اینجا!


Posted by: Pouyan on August 4, 2005 11:47 AM


...


Posted by: فاطمه on August 4, 2005 09:37 PM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?