شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« مازوخیسم _ سادیسم | Main | پاره ذهن »

August 2, 2005 09:46 PM

حرفهای ساده شوخیهای زشتی میشه و حرفهای زشت شوخی های ساده، جالبه!