شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« | Main | »

August 2, 2005 07:57 PM
مازوخیسم _ سادیسم

وقتی خبر می دهند که کسی دارد خودکشی می کند گروه امداد، مردم، همه و همه جمع می شوند که از این کار جلوگیری کنند. وقتی کسی مدتها غذا نمی خورد تا به حد مرگ برسد، پزشکان با زور و به هر نحوی به او غذا یا هر چه که برای سلامتی اش ضروری است می خورانند. حالا گنجی دارد ذره ذره خودکشی می کند. گنجی با این کارهایش می خواهد چه را ثابت کند؟ دولت با این رفتارش با گنجی چه را می خواهد ثابت کند؟ چرا گنجی چیزی را نمی پذیرد؟ و چرا دولت کوتاه نمی آید؟ سؤالهای زیادی از دیشب که این را خواندم توی ذهنم آمده! هر چه با استادم بحث می کنم، و تحلیل سیاسی می کنیم، نمی فهمم!
اصلاً من نه از سیاست سر در می آورم و نه از این موش و گربه بازی ها! فقط برای معصومه شفیعی و دخترانش نگرانم. می دانید بی پدری یعنی چه؟ من خوب می فهمم! دلم نمی خواهد دخترانش درد بی پدری بکشند!
نظرها:

با سلام من مطالبی را درر مورد سادیسم ومازوخیسم جنسی میخواستم


Posted by: سید ناصر آماده on April 16, 2006 09:21 PM


با سلام من مطالبی را درر مورد سادیسم ومازوخیسم میخوام


Posted by: hamed on May 2, 2006 02:12 AM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?