شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« مرثیه ای برای یک رؤیا | Main | »

August 1, 2005 04:46 PM
چشمی ِ در

چشمان ِ شیشه ای
آویخته به انتظار
چشمان ِ تو را اصرار می کند
نظرها:

چشم در چشم که می شویم...وای


Posted by: shaghayegh on August 2, 2005 07:23 AM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?