شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« تبریک | Main | کودکان مُبلغ »

July 21, 2005 12:47 AM
پشت پرچین ها

یاد من هم روزی پرواز خواهد کرد
از خیال ات
به دشتی دور
دیگر
بی تو زندگی را عادت کرده ام