شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« در این روزگار نامراد | Main | س و ت »

July 14, 2005 01:52 AM
چرا

چرا برای لذت بردن باید دروغ گفت؟!
نظرها:

ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?