شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« تراژدیِ دلتنگی | Main | چرا »

July 14, 2005 01:49 AM
در این روزگار نامراد

در این روزگار همه چیز را باید به فراموشی سپرد. خیلی وقت است که نبود انسانیت در انسانها موج می زند. تواضع به خرج دادن را هم باید فراموش کرد. نمی دانم چرا آدمها دیگر جنبه و ظرفیت انسانی رفتار کردن و مهربان بودن و متواضع بودن را ندارند. کافی است کمی تواضع به خرج دهی و شکسته نفسی کنی آن وقت طرف هر چقدر هم که از پیشینه ات باخبر باشد محکم بر زمین ات می کوبد.
نظرها:

ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?