شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« دریچه | Main | تراژدیِ دلتنگی »

July 12, 2005 12:52 AM
نوشی و جوجه هایش

چند روزی است که منتظرم جوجه های نوشی برگردند. دلم برای شیرین زبانی شان تنگ شده!
بابای جوجو‌های نوشی، این نامه برای شماست.
نظرها:

گفتیم خوشگلی، گفتیم مدل دماغت مدل ایتالیائیه، گفتیم خوش هیکلی، ولی نگفتیم خودت رو بگیر


Posted by: من on July 12, 2005 11:50 PM


اگر منو شناختی!همونی که دانشکده هنر نقاشی می خونه


Posted by: من on July 12, 2005 11:52 PM


دلم برای جوجه‌ها شور می‌زنه!


Posted by: فاطمه on July 13, 2005 12:15 AM


واقعا دردناک است که از مسأله ای ناراحت کننده گفته باشی و کامنتی اینچنینی دریافت کنی.این کامنت مثل ناسزایی است برای من.حیف که دوست عزیزی منصرفم کرد از پاک کردن اش


Posted by: بهار on July 13, 2005 03:36 AM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?