شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
Main | همسفر باران شو تا راز روشنی را بيابی! »

June 30, 2004 08:44 PM
سلام...

سلام...
نظرها:

سلام.....


Posted by: raha on July 4, 2004 01:09 PM


سلام بهار نازنین ... هنگامی که تو اولین سلام را اینجا گفتی من نمی شناختمت. ولی حالا که می شناسمت می خواهم به جای تمام نبودن هایم به تو سلام کنم.....
***
بهار:
مرسی :*


Posted by: بابک on April 3, 2011 12:48 AM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?