شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« همسفر باران شو تا راز روشنی را بيابی! | Main | آخر روابط عمومی... »

July 3, 2004 05:10 PM
نام و مارک تجاری محصول

يکی از تصميمهای مهم در بازاريابی محصولات، تعيين نام و مارک تجاری محصول است.


هنگام انتخاب نام تجاری مناسب، چهار معيار بايد در نظر گرفته شود:


۱ـ نام تجاری بايد مزايای محصول را توصيف کند، مانند دستمال لطيف،که صفات اين محصول را توصيف می کند.


۲ـ مارک محصول بايد گيرا، گويا و رسا باشد و در خاطره ها بماند، مانند پودر برف، که سفيدی را تداعی می کند.


۳ـ مارک محصول بايد مناسب با فعاليت شرکت يا تصوير ذهنی ای از محصول باشد، مانند بهنوش که بيان کننده ی گوارا بودن است.


۴ـ مارک محصول انتخابی نبايد محدوديت قانونی داشته باشد.(از نام شرکتهای ديگر استفاده نکنند.)


(مديريت بازاريابی... تاليف و ترجمه ي: دکتر احمد روستا، دکتر داور ونوس، دکتر عبدالحميد ابراهيمی)
نظرها:

ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?