شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« اولين وبلاگ نويس | Main | رهايی در اوجِ شاخسارها »

July 7, 2004 04:38 PM
نا گفته ها...

هر چند ، آرام و بی صدا


در سکوتی ژرف و عميق فرو رفت ، برای هميشه


اما ، سکوتش


همچون سنگی ، قابِ خاطراتِ کودکيم را در هم شکست.
نظرها:

ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?