شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« نا گفته ها... | Main | اهنگ زندگی »

July 8, 2004 11:18 PM
رهايی در اوجِ شاخسارها

چند وقت پيش داشتم کتابِ "بارونِ درخت نشينِ" ايتالو کالوينو رو می خوندم که ياد بچگی های خودم افتادم.


"داستانِ يه پسره ، که از سخت گيری ها و فشارهای خانواده خسته می شه ، از دستوراتِ اونها سر باز می زنه ، بالای درخت می ره و تا آخرِ عمر پايين نمياد. جمله ای از اون کتاب که بيشتر يادم مونده اينه: کارهای بر جسته ای که آدمی به پيروی از وسوسه ای درونی می کند بايد ناگفته بماند؛ همين که آن را به زبان بياوری و از آن لاف بزنی چيزی بيهوده و بی معنی جلوه می کند و پست و بی مقدار می شود."


آره ، داشتم می گفتم که:


بچه که بودم، هميشه ، دو روز آخر هفته رو به يه باغ می رفتيم.بين درختهاش يه درختِ توتِ بزرگ بود و به قولِ معروف عمر خودش رو کرده بود.از اونجايی که شاخه هاش نازک و ترد نبودن ، می تونستی بدون دغدغه روی شاخه هاش بری و نگران شکسته شدن شاخه و افتادن از اون نباشی.


اگر چه، اوايل،  وسوسه ی بالا رفتن از درخت به خاطر توتهاش بود ، ولی کم کم به اين درخت عادت کردم. هر چند بارها و بارها با دست و پای زخمی دو روز آخر هفته رو سپری می کردم و به خونه بر می گشتم، اما بعد از چند وقت مهارت پيدا کرده بودم و هر دفعه شاخه های بيشتری رو فتح می کردم.


بالا رفتن از درخت و زمين و زمينيها رو از بالا نگاه کردن خيلی کيف داشت.يه دنيايی داشت واسه خودش که به دور از تمام بديها و نا مرديهای زمينی ها بود ، شايد هم به خاطر حس آزاديش دوست داشتنی بود ، يا اينکه دنيايی رو با تلاش به دست اُوُرده بودی و قدرش رو می دونستی.


دريغ ، در گذر مرموز ثانيه ها


روزها رفتند و من از شاخسارها جدا شدم.


 
نظرها:

سلام بهار جان / ای ولا خانومی خيلی زيبا نوشتی و چه ساده و قشنگ راستش ياده دوران بچگی خودم افتادم من هم همين دوران را با يک درخت توت بزرگ داشتم / تورا من چشم در راهم تا سلامی دوباره ...Egyptianization!oversimplifying batted.revolted!positiveness loyalties perturbation,reflect, mature mature http://www.realty-refund.com/blackjack-table.html http://www.realty-refund.com/blackjack-table.html ... Thanks!!!


Posted by: lady on November 23, 2005 01:01 AM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?