شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« حکايتی در بابِ مرد سالاری | Main | جبر يا اختيار؟ »

July 16, 2004 12:19 PM
زن سالاری در ايرانِ قديم!!!

يه آگهی تبليغاتی هست که با ديدنش به خنده ميوفتم.


يه خانم، با تحکم و با تکان دادنِ انگشتِ اشاره، داره چيزايی می گه. روبروش همسرش همراهِ غلامشون ايستادن و يه جورايی از تحکمِ زن ناراحتن. می خوان برن سفر با الاغ...که گوينده می گه: طفلی، حسن بک که می خواد بره سفر، زنش می گه از اون ورا...


با توجه به اينکه همه‌ی ما به مرد سالارانه بودنِ ايرانِ قديم اذعان داريم، اين آگهی چيزِ ديگه ای می گه. گويا قصدشون معرفيِ محصول بوده ، بدونِ توجه به پيشينه‌ی تاريخی و اجتماعيِ ايران. به راستی که ،آگهی علی رغمِ قدمتش هنوز در ايران ناشناخته مانده.


 
نظرها:

ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?